Vážení učitelia, objednávky na koniec školského roka stíhame. Objednávky doručíme do 5 pracovných dní. :)

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu Urob si odznak umiestneného na internetovej adrese www.odznacikovo.sk prevádzkovaného spoločnosťou:

mypinbuttons s.r.o., so sídlom Dukelská třída 189/102, Husovice, 614 00 Brno, Česká republika

IČ: 09039147

DIČ: CZ09039147

zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 116821

kontaktná adresa: Dukelská třída 189/102, Husovice, 614 00 Brno, Česká republika

telefonický kontakt: +420 792 230 462

kontaktný e-mail: info@odznacikovo.sk

Za aké vady tovaru zodpovedáme?

1.1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

Ďalej spotrebiteľom zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov neposkytujeme žiadnu záruku za akosť tovaru.

Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, poskytujeme záručnú dobu 12 mesiacov.

1.2. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

Aká je záručná doba?

2.1. U nepoužitého tovaru je pre spotrebiteľov záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

2.2. U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

2.3. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Ak dôjde k výmene súčiastky, začína plynúť nová záručná doba len pre túto súčiastku.

2.4. Upozorňujeme, že tento článok 2 sa uplatňuje len na zmluvy uzatvorené so spotrebiteľom.

2.5. Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, poprípade je u veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu.

2.6. V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli vade tovaru užívať.

Aké práva z chybného plnenia máte?

3.1. Naša zodpovednosť za vady sa riadi zákonom č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“) najmä ustanoveniami § 499 až 510 a § 616 až 627 a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (pokiaľ ste spotrebiteľ).

3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, máte právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

3.3. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu chybnej veci za bezchybnú, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, pokiaľ nám výmenou chybnej veci (alebo jej súčasti) nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.4. Vymeniť chybnú vec za bezchybnú môžeme namiesto odstránenia vady vždy, pokiaľ vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

3.5. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, máte právo na:

Rovnaké právo vám náleží aj vtedy, pokiaľ sa na tovare vyskytne síce odstrániteľná vada, ale pre jej opätovné vyskytnutie po oprave (najmenej 2 krát) alebo pre súčasný väčší počet vád (najmenej tri) nemôžete daný tovar riadne využívať.

3.6. Namiesto práva na výmenu tovaru máte v prípade, že ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo použitú vec, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.7. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.8. Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru máte aj vtedy, ak nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie.

3.9. Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali.

3.10. Pokiaľ reklamáciu výrobku uplatníte počas prvých 12 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, môžeme reklamáciu vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od vás nemôžeme vyžadovať úhradu nákladov na toto odborné posúdenie, ani iných nákladov s posúdením súvisiacich. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

3.11. Pokiaľ reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch odo dňa zakúpenia tovaru a túto reklamáciu zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme osobu, ktorej môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Pokiaľ tovar zašlete na odborné posúdenie nami určenej osobe v doklade o vybavení reklamácie, nesieme náklady odborného posúdenia, spolu s ostatnými súvisiacimi účelne vynaloženými nákladmi na posúdenie, a to bez ohľadu na výsledok posúdenia. Tieto náklady vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Počas vykonávanie odborného posúdenia neplynie záručná doba. Pokiaľ odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.

Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

4.1. Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:

4.2. Záruka a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 Ako postupovať pri reklamácii?

5.1. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

5.2. Reklamácie prijímame na zhora uvedenej kontaktnej adrese.

Pokiaľ máte záujem o opravu veci, a v potvrdení o trvaní práv z vadného plnenia (záručnom liste) alebo našom webovom rozhraní je uvedená osoba určená pre realizáciu opravy, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, ak sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližšom.

5.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5.4. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.5. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v prípade spornej reklamácie do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná a potrebná k odbornému posúdeniu vady závislá na druhu výrobku či služby. V prípade, že ste spotrebiteľom, reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (len ak ste spotrebiteľom), pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6. Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom alebo občianskym zákonníkom.

5.7. V rámci reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vám v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia vznikli. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 4. 2023